İman Esasları Bağlamında Kur’ân’ın Manevi Tefsiri: Risâle-i Nur Örneği


ÖZET

Risâle-i Nur Küllîyatı, son dönem Osmanlı âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursî’nin telif ettiği en hacimli ve en meşhur eseridir. İslâm âleminin ve müslümanların yaşadığı krizlere bizzat şâhit olan Said Nursî, önceleri yaşanılan sorunlara siyaset üzerinden çözüm yolları aramış ve bu dönemde klasik tefsir formatında bir eser olan İşârâtu’l-İ’câz’ı telif etmiştir. Nursî, daha sonrasında iç dünyasında yaşadığı dönüşümle birlikte mevcut krizin çok daha derinlerde yatan bir inanç problemi olduğunu teşhis etmiş ve bu hastalıklara Kur’ânî reçeteler sunmak üzere Risâle-i Nur Küllîyatı’nı telif etmiştir. Risâle-i Nur’u Kur’ân’ın manevî tefsirlerinden biri olarak gören Nursî, eserinde ele aldığı âyetleri İşârâtu’l-İ’câz’dan ve klasik metodolojiden farklı bir anlayışla tefsir etmiştir. Klasik metodolojide sıkça kullanılan sebeb-i nüzûl, filolojik tahliller, ayetler arası münasebet gibi unsurlara Risâle-i Nur’da büyük oranda yer vermeyen Nursî, ayetleri manevî tefsir olarak isimlendirdiği bir anlayışla tefsir etmiştir. Manevî tefsir, Nursî’ye ait bir ıstılah olup, bu tefsir türü metodolojik olarak, âyetlerin içerdiği hakikatleri esas alan ve bu hakikatlerin kevnî âyetler üzerinden tefsir edilmesini hedefleyen bir yaklaşıma dayanmaktadır. Nursî’nin tefsir anlayışı ana esasları itibariyle geçmişte de kullanılmıştır, ancak Nursî bu metodolojiyi çağın anlayışını dikkate alan özgün bir üslupla ve Kur’ânî metotla harmanlayarak takdim etmeye çalışmıştır. O üslubunda temsil, diyalog, otobiyografik anlatım, soru-cevap tarzı gibi farklı anlatım tekniklerine yer verse de bunların içerisinden temsil metodu bir adım öne çıkmıştır. Nursî temsil metodu ve bununla bağlantılı olarak temsîlî hikâyecikleri başarılı bir şekilde kullanmış böylece geniş bir kesime hitap etme imkânı bulmuştur. Bu çalışmada Risâle-i Nur’un mahiyeti, tefsir ilmindeki yeri, Nursî’nin Risâle-i Nur’da icra ettiği tefsir anlayışının dayandığı esaslar, yararlandığı metotlar, kullandığı deliller mukayeseli olarak incelenmiştir.

Tez çalışmasının tamamına erişmek için tıklayınız.