RİNAP Usul ve Esasları


 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

RİSÂLE-İ NUR ARAŞTIRMALARI PLATFORMU (RİNAP) USUL VE ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Üsküdar Üniversitesi kuruculuğunda, koordinasyonunda ve iş birliğinde yürütülecek Risâle-i Nur Araştırmaları Platformunun amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Üsküdar Üniversitesi Risâle-i Nur Araştırmaları Platformunun (RİNAP) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi maddesi ve 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 12’nci maddesi ve 14’üncü maddesine ve platformların oluşturulmasına ilişkin kuruluş ve işleyişe dair Dernekler Kanunu’nun 2, 25 ve 94’üncü maddelerine istinaden; Üsküdar Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023) gereği hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Danışma Kurulu: Platformun Danışma Kurulunu,

b) Platform: Üsküdar Üniversitesi Risâle-i Nur AraştırmalarıPlatformunu

c) Başkan: Platformun Başkanını ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Platformun Yönetim Kurulunu

g) Stratejik Plan: T.C. Üsküdar Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023)

h) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Risâle-i Nur Araştırmaları Platformu Merkez Ofisi’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Platformun Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Platformun Amaçları

MADDE 5 - (1) Risâle-i Nur Araştırmaları Platformunun (RİNAP) amaçları şunlardır:

a) Stratejik Planda belirtildiği üzere; Üsküdar Üniversitesi Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanındaki tematik yapılanması “Matematikten Felsefeye, Sosyal Bilimlerden Sağlık Bilimlerine Bütüncül Yaklaşım” anlayışı ile multidisipliner bir yaklaşımı benimsemiştir. Sinirbilim, Genetik, Bilişim, İletişim, Bilimleri ile birlikte Toplumbilim, Ruhbilim, Din ilimleri yöntemlerinden istifade ederek insan sağlığına, toplum ruh sağlığına, birey, aile, insani ve sosyal değerlere hizmet eden, katkıda bulunan, proje üreten ve eğitimli insan gücü yetiştiren bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için akademik ürünlerin Stratejik Plan’da yer alan paydaşlar üzerinden kamusallaşması, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve bütüncül olarak topluma arz edilmesi amaçlanmaktadır.

b) Sadece din eğitimi alarak akıl, bilim ve eleştirel düşünceyi dışlayan toplumlarda taassubun ve dini fanatizmin yaygınlaşması skolastik düşünceye yaradığı gibi terörizme kadar giden köktenci ve radikal görüşlerin aracı olabilmektedir. Diğer yandan insanlık tarihinin ve medeniyetlerin şekillendirici bir gerçeği olan dini ve her tür metafizik değeri dışlayan bilimsel yaklaşımlar ise insanın duygularını, ruhunu ve davranışlarını anlamakta yetersiz kalmaktadır. Bu tek boyutlu anlayış, ego fanatizminin diğer bir deyişle acımasızlığın, bencilliğin ve çıkarcılığın toplumda yaygınlaşmasına neden olmakta; bu da birlikte yaşama ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir. Bütüncül bir bakış açısı ile sunulduğunda hem iç hem dış sorumluluk taşımak, vicdan sahibi olmak ve insani değerleri benimsemek mümkün olabilecektir. Üniversite, Platform’u kurarak ve işbirliğinin gerektirdiği akademik imkanları sunarak ve kamusal sorumluluğunun da bilincinde olarak disiplinler arası çalışmayı esas alıp İslam Bilim Geleneğini bağlamında tasavvufun ahlak öğretisi, din ilimleri ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi bilimsel ve eleştirel bir bakış açısıyla, akademik metodoloji ve vasıtaları ile insanlığa sunmayı amaçlamaktadır.

c) Eleştirel bir anlayışla anlama ve hissetmeye dayalı dini ve insani değerlerin araştırıldığı, İstanbul’da Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında tematik yapısıyla üniversite bünyesinde açılacak İnsan ve Sosyal bilimler, İslam ilahiyatı ve felsefesi, teolojik çalışmalar, ruhsal terapi alanlarında geniş bir yelpazede hizmet vermek ve akademik çalışmaları üretmek üzere Üniversite bünyesinde Platform’un merkez ofisi kurularak; platforma katkı sağlayan ve işbirliği içinde olunan yasal kurum ve kuruluşlarla çalışmaların takip ve koordinasyonu etkin ve etkili yürütülecektir. Platform, yukarıdaki amaçlar kapsamında ulusal veya uluslararası akademik kuruluşlarla ya da ulusal veya uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerini mevzuata uygun yürütür.

d) Platform’un en önemli amaçlarından biri, laboratuvar ortamında elde edilen bilimsel verilerin din ilimleriyle uyumlu yorum ve analizinin akademik araçlarla kamuya sunulmasıdır. Risâle-i Nur isimli eserlerin ve müellifinin hem El-Ezher Üniversitesi gibi ilahiyat çalışmalarıyla öncü üniversitelerde, hem de sosyal bilimler alanında akademik standartları yüksek Oxford Üniversitesi tarafından “İslam Medeniyeti’nin Kurucuları” kategorisinde akademik araştırmalara ve faaliyetlere konu olduğu bilinmektedir. Nitekim 429 sayılı Kanun’da “İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek”le görevli ve “İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak” üzere kurulmuş T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı 2015 yılında Risâle-i Nur isimli eserleri resmi olarak basıp neşrettiği gibi, bu eserlerin Platform’un yukarıdaki amaçlarını tamamıyla barındırdığını da Din İşleri Yüksek Kurulu 13.05.1955 tarihli mütalâasında: "Müslümanlığa ait vâki sorulara fennî ve felsefî ve iknâî cevapları muhtevî olduğu” belirtilmiştir. Bundan hareketle Platform Risâle-i Nur isimli eserler üzerinde gayesine uygun olarak insan ve toplum bilimlerin bulguları ile çalışmalarını yürütür. Risâle-i Nur’un yukarıdaki amaçlara sunduğu cevaplar üzerine çalışır ve elde ettiği sonuçları kamuoyu ile paylaşır.

e) Platform, Üniversitenin AR-GE birimi ile işbirliği içinde, Risâle-i Nur ile ilgili yapılmış ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları incelemek ve konu ile ilgili ulusal ve uluslararası yapılan akademik çalışmaların bir araya getirildiği bir bilgi bankası oluşturmayı mevzuata uygun olarak amaçlar. f) Platform, Risâle-i Nur ile ilgili yapılmakta olan yerel, ulusal, küresel araştırmalardan/projelerden haberdar olmak, mevzuata uygun olarak söz konusu çalışmaları izlemek, desteklemek ve iş birliği yapmayı amaçlar.

 

Platformun faaliyet alanları

MADDE 6 - (1) Platform, bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Risâle-i Nur ile ilgili geçmiş büyük alimlerimizin eserlerinden de istifade ederek her türlü akademik çalışmayı, kitap, mektup, belge ve dokümanı tahkik etmek, tanzim etmek, arşivlemek ve bunları belli düzenlemeler dâhilinde kullanıma açmak.

b) Risâle-i Nur ve müellifinin biyografik yönünü tetkik eden çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerini organize etmek.

c) Risâle-i Nurlarla ilgili her türlü akademik toplantı, konferans, seminer, panel, sempozyum ve kongreler tertip etmek, bu gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek. Bu türden yapılan çalışmalara destek vermek.

d) Risâle-i Nur ve müellifi ile ilgili yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmaları teşvik etmek ve bu konularda yapılan lisansüstü çalışmalara yapılacak yasal protokoller çerçevesinde destek vermek e) Risâle-i Nur ve müellifi hakkında neşredilmiş ve edilmemiş bütün mahkeme kararlarını, bilirkişi raporlarını, müdafaa ve mütalaaların suretlerini temin etmek, arşivlemek ve konu ile ilgili araştırma yapan araştırmacıların yararlanmasını sağlamak.

f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak; Platform bünyesinde yapılan çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay yoluyla paylaşmak.

g) Risâle-i Nur ve müellifi hakkında kamuoyunu bilgilendirecek yayın faaliyetleri yapmak.

h) Canlı programlar yanında, ilgili bireyler için gerektiğinde eğitim ve sertifika programlarını uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirmek. Bu amaçla internet sitesi kapsamında bilgi verici belgeler hazırlamak, soru ve cevap platformu sağlamak ve eğitim ve sertifika programlarının tanıtımını yapmak.

ı) Risâle-i Nur ve müellifi hakkında İbn Sina, Farabi, Gazali, İbn Arabi, Mevlâna, İmam Rabbani gibi klasik dönem düşünürlerle beraber son dönem Osmanlı düşünürleri ile karşılaştırmalı araştırma ve projelerin hazırlamasını teşvik etmek.

i) Platform kapsamında Rektör ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ya da Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Platform Yönetim Organları ve Görevleri

 

Platformun yönetim organları

MADDE 7 - (1) Platformun yönetim organları şunlardır:

a) Başkan

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

 

MADDE 8 - (1) Başkan, Üniversitenin öğretim elemanları veya üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Başkan tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Başkan yeniden görevlendirilebilir. Başkan’ın altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. (2) Başkan’a çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından Başkan yardımcıları görevlendirilebilir. Başkan’ın görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Başkanın Görevleri

MADDE 9 - (1) Başkan’ın görevleri şunlardır:

a) Platformu temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Platformu amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Platformun yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma plan programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulu; işbu Usul ve Esasların 8. Maddesinde belirlenen çerçevede Rektör tarafından görevlendirilen Başkan ve konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından onaylanan altı kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Platform Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. (2) Yönetim Kurulu, Başkan’nın daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Başkan tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Platformun faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

 

Danışma Kurulu ve Görevleri

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Platformun çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşların Başkan tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Danışma Kuruluna Başkan başkanlık eder. (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Başkan’nın çağrısıyla toplanır. (3) Danışma Kurulu, Platformun faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 - (1) Platformun akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Başkan’nın önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Harcama yetkilisi

MADDE 14 - (1) Platformun harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanına aittir. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektör’e devredebilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 - (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Usul ve Esaslar 21.05.2020 tarihli, 2020-20 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

RİNAP Usul ve Esaslarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz...